• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Garaşsyz import we eksport hukugy bolan zawod.
20-den gowrak gündelik himiki we kosmetiki önümçilik maşynyna ýöriteleşendir.wakuum gomogenizator mikser, şampun we suwuk sabyn mikserleri, poslamaýan polatdan ýasalan gap saklaýjy gap, dezinfeksiýa önümçilik liniýasyny doldurmak we beýleki gaplaýyş maşynlary.

Zawodyňyz nirede?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

Halkara işewürlik merkezi, Baýýun howa menzilinden awtoulag bilen 20 minut uzaklykda, Guanç Guangzhouou şäheriniň Baýun şäherinde ýerleşýär,
Jiansu welaýatynda ýerleşýän zawod .Şanhaý Pudong howa menziline ýapyldy.

Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

Ilki bilen hil we müşderi.Iberilmezden ozal maşyny barlamagy goldaýarys Zawodymyz CE-ni gazandy we 12-den gowrak milli patent we BV we SGS barlag zawody 2 ýyl.

Sizden satyn alsak, kepillik näme?

Bizden sargyt edilen enjamlaryň hemmesi eltilen senesinden bir ýyl kepillik berer.

Haýsy töleg şertlerini kabul edip bileris?

1. Adatça T / T termini ýa-da L / C üstünde işläp bileris.
2. T / T möhletinde öňünden 40% töleg talap edilýär.60% balans bolsa iberilmezden ozal çözülýär.
3. L / C möhletinde ýumşak maddalar bolmazdan 100% dolanyp bolmaýan L / C kabul edilip bilner.Işleýän aýratyn satuw menejeriňizden maslahat gözläň.

Eltip bermegiň wagty

Adatça, goýum möhleti goýumy alanymyzdan 30 gün soň bolýar.Uly sargyt üçin.gepleşik geçirmeli.

Ibermek üçin haýsy logistika ýollaryny işläp bileris?

Howa ýük daşaýyş relsleri ýaly dürli transport ýollary bilen enjamlarymyzy iberiň.

Kepillik wagty?

Bir ýyl kepillik bermek, kepillik içinde ýa-da soň tehniki goldawy mugt üpjün edýär.Kepillik möhletinde abatlaýyş hyzmatlaryny mugt berýäris.Kepillik möhletinden soň diňe zerur materiallaryň bahasyny alýarys.

Müşderä haýsy maşynlary berip bilersiňiz?

Dürli görnüşli maşynlary we tutuş önümçilik liniýasyny hödürläp bilerdik.
(1) Krem, önümleri ýelmemek,
Kosmetika pudagynda: ýüz krem, beden kremi, kir ýuwmak, waza çyzygy we ş.m.
Azyk senagatynda: sous, ketçup, pomidor pastasy, maýonez, gorçisa, şokolad we ş.m.
Himiýa pudagynda: kebşirleýji pasta, syýa, boýag, pigment we ş.m.
Olar üçin önümçilik liniýasy: RO suw arassalaýjy-wakuum emulsifikasiýa enjamy, ammarlar, doldurma maşynlary, gaplaýyş maşynlary, bellik enjamy, konweýer kemer-syýa reaktiw printer möhürleýji maşyn, kiçelýän maşyn we ş.m.
(2) Suwuk önümler
şampun, losýon, suwuk sabyn, ýuwujy serişde, şire, ergin we ş.m.
Önümçilik liniýasy: RO suwy arassalamak - suwuk ýuwujy mikser- - saklaýyş baklary- doldurma maşyn-gaplaýyş maşynlary bellikleme maşynlary - konweýer guşak reaktiw printer möhürleýji maşyn, kiçelýän maşyn we ş.m.
(3) Makiýa up önümleri:
Pomada, dodak ýalpyldawuk, dyrnak çalmak, maskara we ş.m.
Olar üçin maşynlar: gomogenizator mikser, kolliod degirmeni, pomada doldurma maşyn, doňdurma maşyn we ş.m.

Hyzmatdan soň näme?

Enjamy wagtynda gurmak ýa-da düzeltmek üçin inerenerimizi iberip biljek hiç hili mesele ýok, ýöne müşderi tegelek howa biletleriniň bahasyny tölemeli we in engineenerimiz üçin myhmanhanada ýerleşmeli.

Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

Hawa, eltip bermezden ozal 100% synagymyz bar.

Biziň işimizi uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz.

(1) Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys.
(2) Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelýändigiňize garamazdan, olar bilen iş salyşýarys we olar bilen dostlaşýarys.

Belli bir ululykda öz logotipini çap edip bilersiňizmi?

Hawa, ýöriteleşdirilen we şahsylaşdyrylan aýratynlyklar.

Kepillik we hyzmatdan soň?

Adaty ulanylanda hil meselesi üçin bir ýyl kepillik we mugt abatlamak.

Hiline nädip göz ýetirmeli?

Her bir enjam ýüklemezden ozal synag geçirer, näsazlyk ýüze çykansoň, gowy saklaň
gowşurmak we zawodda barlag geçirmek üçin adam ibermegi goldaýar.

In engineenerleriňiz daşary ýurtda hyzmat edip bilermi?

Hawa, enjamy daşary ýurtlara gurnamakda köp tejribämiz bar.

Önümiňiziň materialy näme?

304 we 316L doly poslamaýan polat bilen kabul ediň.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?