• facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube

Wakuum emulsifikasiýa maşynynyň gurluşyny we aýratynlyklaryny derňäň

Wakuum emulsifikasiýa maşynynyň gurluşy:
Thewakuum emulsifikasiýa enjamytopar suw panasy, ýag panasy, vakuum enjamlary, ýyladyş temperaturasyna gözegçilik ulgamy, sowadyş ulgamy, turbageçiriji, elektrik dolandyryş ulgamy we ş.m.
Garyndyny suwda we ýagda gyzdyrandan soň, vakuum nasosy bilen emulsirlenen gazana sorulýar.Emulsiýa gazanyň ýokarky merkezini garyşdyrandan soň, PTFE gyryjy mydama gazanyň göwresine laýyk gelýär, diwar ýelimini arassalaýar, şonuň üçin gyrylan material yzygiderli täze interfeýs döredýär, soňra pyçagy kesip, gysyp we epip, tersine garyşdyryň. küýzäniň aşagyndaky gomogenizator.Speedokary tizlikli aýlanýan kesiji tigir bilen kesiji ýeňiň arasynda güýçli kesmek, täsir etmek, turbulentlik we beýleki amallardan soň material kesiş bogunda kesilýär we çalt 20 Onm-2um bölejiklerine bölünýär.

Iň ösen-PLC-Wakuum-Gomogenizasiýa-Emulsifikator (1)
Aýratynlyklarywakuum emulsifikasiýa enjamy:
Gazanyň gapagy we garyşyk gomogenizasiýa ulgamy işjeň göteriş görnüşidir.Suw küýzesindäki we ýagly küýzäni transport turbageçirijisi arkaly wakuum ýagdaýynda emulsiýa gazanyna göni siňdirip bolýar.Iýmitlendirmek usuly emulsiýa gazanyň bedenini zyňmakdyr.Gazanyň sendwiçindäki ýylylyk geçiriji gurşaw, materialyň gyzdyrylmagyny amala aşyrmak, ýyladyş temperaturasyny özbaşdak kesgitlemek we işjeň gözegçilik etmek üçin elektrik ýylylyk turbasy arkaly gyzdyrylýar.Materialy sowatmak üçin sowadyjy suw goşuň, amal ýönekeý we amatly.Sandwiç izolýasiýa gatlagy bilen enjamlaşdyrylandyr.Birmeňzeş garyjy we pyçak garyndysy aýratyn ýa-da bir wagtda ulanylyp bilner.Granulasiýa, emulsiýa, garyşyk, sazlamak we materiallary dargatmak gysga wagtyň içinde tamamlanyp bilner.Material bilen gatnaşygyndaky bölekler ýokary hilli poslamaýan polatdan (SUS316L materialdan, içki aýna ýalpyldawuk, vakuum garyş enjamlary, GMP standart aseptiki dolandyryş ussahanasy üçin amatly. Iň gowy krem, krem, önümçilik enjamlary).


Iş wagty: 13-2023-nji aprel