• facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube

Wakuum gomogenizator emulsifikatorynyň aýratynlyklary haýsylar?

The vakuum birmeňzeşemulsifikator emulsiýa enjamyna degişlidir.Onuň gurluşyna suw fazaly küýze, ýag fazaly küýze, emulsirleýji gazana we dolandyryş şkafy girýär.Önümiň suw fazasy tanky we ýag fazasy tanky degişlilikde turbalar arkaly emulsiýa tankyna, önüm emulsiýa tanky bolsa dolandyryş kabinetine birikdirildi.Önümiň dolandyryş kabineti ýag silindri we wakuum nasosy bilen enjamlaşdyrylandyr.Önümiň emulsiýa gazasynyň ýokarky bölegi ýokarky örtük bilen üpjün edilýär.Upperokarky gapak silindriň porşen çybygyna şöhle bilen birikdirildi.Önümiň wakuum nasosy emulsiýa tankyna birikdirildi.Emulsiýa tanky aýlanýan şahanyň üsti bilen egilmek mehanizmi bilen baglanyşyklydyr.Öňki sungat bilen deňeşdirilende, wakuum birmeňzeş emulsifikasiýa maşyny el bilen garyşdyrmaga mätäç däldir, wagt tygşytlaýar, iş netijeliligini ýokarlandyrýar, işçileriň iş güýjüni peseldýär, deň derejede garyşdyrýar we gowy meşhurlyk we amaly bahasyna eýe.Az howa köpürjikleri we gowy emulsiýa bilen wakuum emulsifikatorlary kadaly çarçuwalary we kesgitli çarçuwalary öz içine alýar.Emulsiýa tanky aýlanýan şahanyň üsti bilen kesgitlenen çarçuwada oturdylýar.Wakuum nasosy önümiň kesgitlenen çarçuwasynyň üstünde ýerleşýär.Önümiň vakuum nasosy vakuum turbasy arkaly emulsiýa tankyna birikdirildi.Onda çalt birleşdiriji bar.Bu önümde emulsiýa tankynyň aşagynda emulsifikator bar.Önümiň kesgitlenen çarçuwasy hereketlendiriji bilen üpjün edilýär we önümiň hereketlendirijisi aýlanýan mil bilen birikdirilýär.Wakuum emulsifikatory wakuum nasosy arkaly emulsiýa tankyndaky howany çykarýar we emulsiýa tankynda howa köpürjikleriniň emele gelmegini ep-esli azaldýan, emulsiýa täsirini gowulandyrýan we aýlanýan emulsifikasiýa tanky arkaly suwuklygyň garyşmagyna düşünýär. ýönekeý gurluş.

Emulsifikator

Emulsiýa maşynynyň iş prinsipi näme?

Theemulsifikatorhereketlendirijä birikdirilen gomogenizator kellesiniň ýokary tizlikli aýlanmagy arkaly materialy gyrýar, dargatýar we täsir edýär.Şeýlelik bilen, nebit bilen suwuň birleşmegine mümkinçilik berýän material has arassalanýar.Emulsifikatorlar kosmetika, duş jelleri, gün şöhlelerinden we beýleki köp önümlerde giňden ulanylýar.Azyk senagatynda, soýa sousy, miwe suwy we ş.m. Derman senagaty üçin melhemler.Nebithimiýa, boýag örtükleri we reňkler emulsifikatorlary ulanar.

Esasan mikro-emulsiýa we ultra inçe asma öndürmek üçin ulanylýan ýokary tizlikli emulsifikator.Üç dargadyjy kelläniň (stator + rotor) bir wagtyň özünde iş otagynda işleýändigi sebäpli, emulsiýany kesenden soň damjalar has näzik, bölejikleriň ululygy has dar we garyndy has durnukly.Dürli prosessor programmalary üçin dargadyjy kelleleriň üç toplumyny çalyşmak aňsat.Tapgyryň dürli maşynlarynyň hemmesiniň birmeňzeş tizligi we gyrkym tizligi bar, şonuň üçin önümçiligi giňeltmek aňsat.Degişli temperatura, basyş we ýapyşyk parametrleri we GÖRNÜŞ.Şeýle hem gurluşykda dowam edýän / gurluşykda dowam edýän arassaçylyk standartlaryna laýyk gelýär we azyk we derman önümçiligi üçin amatly.


Iş wagty: 21-2022-nji oktýabr