• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube

Blog

 • The development of emulsifying machine in the industry

  Senagatda emulsiýa maşynynyň ösüşi

  Emulsifikator, hereketlendirijä birikdirilen gomogenizator kellesiniň ýokary tizlikli aýlanmagy arkaly materialy gyrkmak, dargatmak we täsir etmekdir.Şeýdip, material has näzik bolar we ýag we suw erär.Kosmetika, duş jelleri, gün şöhlelerinden we adamda giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Five industry advantages of vacuum emulsifier

  Wakuum emulsifikatorynyň bäş sany artykmaçlygy

  Wakuum emulsifikatorynyň düzüm böleklerine esasy gazana, deslapky gazana, elektrik dolandyryşyna we wakuum nasosynyň gidrawliki we beýleki mehaniki enjam böleklerine degişlidir.Wakuum emulsifikatorynyň iş prosesi hemmetaraplaýyn reaksiýa öndürmek prosesi.Bu amalda vakuum e ...
  Koprak oka
 • A vacuum emulsifier that you can understand at a glance

  Bir seredeniňde düşünip bilýän vakuum emulsifikatory

  Kosmetiki enjamlar pudagynda vakuum emulsifikatory çylşyrymly däl mehaniki enjam bolup, gomogenizasiýa, ýyladyş, sowadyş we wakuum zaýalanmak, guýmak ýa-da çykarmak ýaly funksiýalarda artykmaçlygyny ölçemek mümkin däl.Alyjy we satyjy hökmünde pes ...
  Koprak oka
 • Is the speed of the vacuum emulsifier the higher the better?

  Wakuum emulsifikatorynyň tizligi şonça ýokarymy?

  Wakuum emulsifikatorlary, esasanam gaty suwuk garyşyk, suwuk-suwuk garyşyk, ýag-suw emulsiýasy, dispersiýa we birmeňzeşleşme, gyrkym we beýleki taraplarda önümçilik enjamlarynyň garyş ulgamynda möhüm rol oýnaýar.Emulsiýa enjamy diýilmeginiň sebäbi ...
  Koprak oka
 • The difference between an emulsifying pump and an emulsifying machine

  Emulsiýa nasosy bilen emulsiýa maşynynyň arasyndaky tapawut

  1. Emulsiýa nasosy Emulsiýa nasosy näme?Emulsiýa nasosy, garyşmagy, pulwerizasiýany we emulsiýany amala aşyrmak üçin ýokary tizlikli aýlawda güýçli gyrkyjy güýji döredýän aýlanýan statorlaryň takyk utgaşmasydyr.Toparlaryň arasyndaky hil tapawudyny ýok etmek üçin ba ...
  Koprak oka
 • What is the difference between emulsifiers in the cosmetic and pharmaceutical industries?

  Kosmetika we derman senagatynda emulsifikatorlaryň arasynda näme tapawut bar?

  Kosmetiki we derman öndürýän enjamlaryň arasynda näme tapawut bar?Arassaçylyk derejesi taýdan, derman senagatynda emulsifikatoryň arassaçylyk derejesi, kosmetika önümçiliginden has ýokarydyr.Dermanhanada ulanylýan köp sanly derman serişdeleri ugrukdyryp bilýänligi sebäpli ...
  Koprak oka
 • Working principle and characteristics of vacuum homogeneous emulsifier

  Wakuum birmeňzeş emulsifikatoryň iş ýörelgesi we aýratynlyklary

  iş prinsipi Emulsiýa küýzesiniň ýokarky böleginiň merkezi bilen garylýar we polietrafluoroetilen gyryjy garyjy gazanyň şekiline elmydama laýyk gelýär, diwara asylan ýelmeşýän materialy süpürýär we döwülen materialy yzygiderli döredýär. ..
  Koprak oka
 • Structure and characteristics of vacuum emulsifier

  Wakuum emulsifikatorynyň gurluşy we aýratynlyklary

  Wakuum emulsifikatorynyň gurluşy: Wakuum birmeňzeş emulsifikasiýa bölümi emulsifikasiýa edýän küýzeden (göterip bolýan gapak, tersine gazanyň bedeni), suw küýzesinden, ýag küýzesinden, vakuum enjamlaryndan, ýyladyş we temperatura gözegçilik ulgamy, sowadyş ulgamy, turbageçiriji, elektrik dolandyryş ulgamy we ş.m. Materialdan soň ...
  Koprak oka
 • What is an emulsifying machine used for?

  Emulsiýa enjamy näme üçin ulanylýar?

  Emulsifikator enjamlary ýokary tizlikli gyrkmak, materiallary dargatmak we garyşdyrmak üçin hünär taýdan ulanylýan enjamlary aňladýar.Bu emulsifikator esasan garyşyk, gomogenizasiýa, emulsiýa, garyşyk, dispersiýa we käbir suwuk materiallaryň beýleki amallary üçin ulanylýar;esasy şah we t ...
  Koprak oka
 • What are the application advantages of PLC touch screen control vacuum emulsifier?

  PLC duýgur ekrana gözegçilik vakuum emulsifikatorynyň amaly artykmaçlyklary haýsylar?

  Bazarda emulsifikatorlary dolandyrýan öndürijiler, adatça, müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Müşderilere umumy düwme gözegçiligi zerur bolsa, düwmä gözegçilik dizaýnyny we önümçiligini dizaýn edip bilerler.Müşderilere has talap ediji dolandyryş usullary gerek bolsa, PLC saýlap bilerler.Ekrana degiň ...
  Koprak oka
 • Three operating steps of vacuum emulsifier

  Wakuum emulsifikatorynyň üç iş basgançagy

  Wakuum emulsifikatory kosmetika, azyk, derman we himiýa pudagynda giňden ulanylýan emulsiýa enjamlarynyň bir görnüşidir.1. Işe başlamazdan ozal taýýarlyk Ilki bilen, emulsifikatoryň we onuň töweregindäki iş gurşawynyň turbageçirijiniň, eq ... ýaly howpsuzlyk howplarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.
  Koprak oka
 • The factors that affect emulsification are as follows

  Emulsiýa täsir edýän faktorlar aşakdakylardyr

  Önümçilik inersenerleri wakuum emulsifikatoryny işledip ýörkä, Wakuum Mixer Homogenizer ýaly kosmetika önümçilik enjamlaryny öndürenlerinde.Wakuum emulsiýasynyň täsiri önümiň hiline gönüden-göni täsir edýär.Emulsiýa täsirine haýsy faktorlar täsir eder?emulsiýa täsir edýän faktorlar ...
  Koprak oka