• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

ultra ýokary tizlikli maşyn bilen wakuum mikser gomogenizator | Gomogenizer mikser

Gysgaça düşündiriş:

1. “Siemens” PLC operasiýa ulgamyna degýär

2. baklar üçin material.içki gatlak SS 316. Orta we daşarky gatlak SS304

3. Motor markasy: AAB OR Siemens

4. atingyladyş usuly: bug bilen ýylatmak ýa-da elektrik bilen ýylatmak

5. tok üpjünçiligi: üç fazaly 220 woltly 380 woltly 460 woltly 50HZ 60HZ

6. lideriň wagty 30 gün

7

8. 100 litrden 5000 litre çenli kuwwat


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Gomogenizator mikserigüýçli birmeňzeş güýç we çalt tizlik bilen 70,000cp.s çenli materiallary garyşdyryp biler;

2. Himiýa, kosmetika, derman we azyk senagaty üçin gaty kiçi bölejiklere eýe bolmak.

3. Garyşyk ulgamy ösen üç gezek garyşmagy we ýygylygy öwürmek tizligini sazlaýar, şonuň üçin dürli tehnologiýa talaplaryny öndürmek üçin mahabatlary mahabatlandyrýar.

4. Daşary ýurtdan getirilýän SUS304 ýa-da SUS316L poslamaýan polatdan ýasaldy.Bakyň göwresi we turbasy, GMP standartyna doly laýyk gelýän aýna ýalpyldawuk amala aşyrylýar.

vacuum mixer homogenizer with ultra high-speed machine

5. Wakuum emulsifikasiýa mikser enjamy Suw we ýag küýzesinden, esasy emulsifikasiýa tankyndan, Wakuum ulgamyndan, egiliş ulgamyndan ybarat.

6.Gomogenizator mikseriGüýçli birmeňzeş güýç we çalt tizlik bilen 70,000cp.s çenli materiallary garyşdyryp biler.

7. Himiýa, kosmetika, derman we azyk senagaty üçin gaty kiçi bölejiklere eýe bolmak.

8. Garyşyk ulgamy öňdebaryjy üç gezek garyşmagy we ýygylygy öwürmek tizligini sazlaýar, şonuň üçin dürli tehnologiýa talaplaryny öndürmek üçin mahabatlar.

9. Daşary ýurtdan getirilýän SUS304 ýa-da SUS316L poslamaýan polatdan ýasaldy.Bakyň göwresi we turbasy, GMP standartyna doly laýyk gelýän aýna ýalpyldawuk amala aşyrylýar.

10.Maşin, ýyladyş we sowatmak üçin penjekli wakuuma çydamly gämiden durýar.Speedokary tizlikli gomogenizator, gyryjy agitator, wakuum nasosy we götermek, ýylatmak we sowatmak ulgamy üçin gidrawlik nasos bilen enjamlaşdyrylan.

11.Gomogenizator mikseriWakuum nasosy bilen garyşyk önümden howa köpürjiklerini çykarmak we saklanyş wagtyny uzaltmak.

12. Çig malyň ölçelmegi, ýyladyş, eremek, emulsiýa etmek, sowatmak we garyş tizliginiň üýtgemegi we wakuum sorulmagy üçin temperaturanyň ýazgysy dolandyrylyp bilner.

13. Güýçlilik deňagramlylygy izotaktiki egrilik rotor, nepis we ýalpyldawuk kremiň bardygyny anyklamak üçin suwuk ýokary ukyply kesilmegi, sürtülmegi, merkezden gaçyryş serişdesini ýerine ýetirmek üçin degişli gurluş bilen stator bilen gabat gelýär;gazanyň korpusy we turba üstündäki aýna 300mesh (arassaçylyk derejesi) gündelik himiki we GMP kadalaşdyrylyşyna laýyk gelýär;Çylşyrymly gyryş tagtasy garyşyk gämi her dürli çylşyrymly resept üçin amatlydyr we optimizasiýa täsirini gazanýar;

14.Gomogenizator mikser enjamyýygylygy öwürmek wagtynyň gomogenizatoryny saýlap biler we iň ýokary aýlanma tizligi 3600 r / min.

15. Gazanyň korpusy möhürlemek we kebşirlemek arkaly ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar.Emulsiýa küýzesiniň emulsiýa prosesi doly möhürlenen şertlerde amala aşyrylýar;

16.Gomogenizator mikseriEasyeňil arassalamak we hyzmat etmek üçin nebit gidrawliki göteriji ulgam;Gomogenizator we agitator üçin üýtgeýän tizlik.

17. gyryjy agitator iş wagtynda merkezden gaçyryş effektini öndürýär, şonuň üçin PTFE gyryjylar gazanyň diwaryna ýakyn bolup, küýzäniň diwarynyň ýapylmagy meselesini netijeli çözýär, ölen burçlary galdyrmaýar;

18. pes tizlikli diwarlary döwmek we ýokary ýapyşykly önümleri emulsiýa etmek we garyşdyrmak üçin enjamlaşdyrylan.

19.Gomogenizator mikserimateriallar bilen aragatnaşygyň bölekleri, kislota we aşgazana, poslama we GMP lukmançylyk standartlaryna laýyk gelýän SS316L-den ýasalýar;

20. gazanyň bedeniGomogenizator mikserisowadyjy suw girelgesi we rozetkasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Gapak dürli çalt gurnama interfeýsleri bilen enjamlaşdyrylandyr;

21. Emulsifikasiýa tanky, CIP arassalaýyş ulgamy bilen, arassalamagy aňsat we täsirli edýär.

22. Nemes tehnologiýasynyň birmeňzeş gurluşy, tizligi özleşdirilip bilner, iň ýokary kesiş inçeligi 2um-5um ýetip biler.

23.Gomogenizator mikseridurnukly önümçilige kepillik berýän ýokary ygtybarlylygy we oňat durnuklylygy bolan Siemens PLC-ni kabul edýär;

24. -okary gyrkyjy dargadyjy emulsifikator rotorlary öz içine alýan köp gatlakly takyklygyň bir-üç toplumyndan durýar.Motor ýokary tizlikde aýlananda;

25. Gäminiň üç gatlagy bar.Içki gatlagyň galyňlygy 6 mm, orta gatlagyň galyňlygy 5mm, daşky örtügi 3mm.Enjamyň içi poslamaýan polatdan 316, daşky görnüşi SS304.

26. Gazanyň esasy gapagyGomogenizator mikseriarassalamak üçin göterip, peseldip bolýar we gazanyň bedenini zyňyp we zyňyp bolýar.

27. bu ýerde güýji, temperaturany, naprýa .eniýäni we tok we tizligi dolandyrmak üçin dolandyryş kabineti bar.Maşyny işletmek we prosese gözegçilik etmek aňsat;

28. Gomogenizasiýa vakuum emulsifikator garyjy, ýygylygy öwürmek wagtyny gomogenizatory saýlap biler we iň ýokary aýlanma tizligi 4500 r / min;

29. Esasy ätiýaçlyk bölegini import edilýän iki ölçegli üç koordinatly enjam bilen ätiýaçlyk şaýlarynyň ýokary hilini we ygtybarlylygyny üpjün ediň.

30. inçe we ýumşak kremiň bardygyna göz ýetirmek üçin merkezden gaçyryş;gazanyň korpusy we turbanyň üstki aýnasy 300EMSH (arassaçylyk derejesi) Daily Chemical we GMP kadalaşdyrylyşyna laýyk gelýär.

Tehniki parametr:

Model

Potensial (L)

Motory emulsiýa ediň

Garyjy motor

Gural güýji

(bug / elektrik gyzdyrmak)

Çäklendirilen vakuum (Mpa)

Ölçegi (mm)

L * W * H.

Esasy küýze

Potag gazany

Suw küýzesi

KW

RPM

KW

RPM

100

100

50

80

4

0-3000

1.5

0-63

10/37

-0.095

2385 * 2600 * 200-3000

200

200

100

160

5.5

2.2

12/40

2650 * 3000 * 2400-3200

500

500

250

400

11

4

18/63

 

1000

1000

500

800

15

5.5

30/90

 

2000-nji ýyl

2000-nji ýyl

1000

1600

18

7.5

40/120

 

Arza

Gomogenizasiýa: derman emulsiýasy, melhem, krem, ýüz maskasy, krem, dokumalaryň birleşmegi, süýt önümleriniň birmeňzeşleşmegi, şiresi, çap syýa, jamazyk senagaty: şokolad gabygy, miweli sogan, gorçisa, şlak torty, salat sousy, alkogolsyz içgiler, mangonyň şiresi, pomidor, şeker ergini, iýmit tagamy, goşundylar we ş.m. 8, nanomateriallar: nano kalsiý karbonat, nano örtükler, her dürli nano material goşundylary we ş.m.

Opsiýa

1. tok üpjünçiligi: üç faza: 220v 380v .415v.50HZ 60HZ;

2. Kuwwaty: 100L 5000L çenli;

3. Motor markasy: ABB.“Siemens” görnüşi;

4. atingyladyş usuly: Elektrik ýyladyş we bug ýyladyş görnüşi;

5. dolandyryş ulgamy plc duýgur ekrany.

6. Kesgitlenen görnüş ýa-da Gidrawlik göteriji görnüş ýa-da Pnewmatik götermek;

7. paddel dizaýnlarynyň dürlüligi tapawut talaplaryna laýyk gelýär;

8. SIP belgisi arassalamak üçin haýyş bilen elýeterlidir.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki: