• facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube

Kompaniýanyň habarlary

 • Emulsiýa wagtynyň we garyş tizliginiň emulsiýa täsirine täsiri

  Emulsiýa wagtynyň we garyş tizliginiň emulsiýa täsirine täsiri

  Sheokary gyrkyly emulsifikatoryň emulsiýa prosesinde, emulsiýanyň emulsiýa netijeliligi emulsiýa wagty we emulsiýa prosesinde hereketlendiriji tizlik bilen kesgitlenýär.Örän möhüm täsiriniň bardygyny aýtmak gerek ...
  Koprak oka
 • Emulsifikatoryň ýyladyş usullary haýsylar?

  Emulsifikatoryň ýyladyş usullary haýsylar?

  1.Elektrik ýyladyş usuly Emulsifikasiýa maşynynyň ýyladyş usulynda, elektrik ýyladyş usuly umumy ýyladyş usulydyr.Elektrik ýyladyş usuly, adatça emulsiýa tankyna oturdylan elektrik ýyladyş çybygynyň üsti bilen emulsiýa tankynyň interýerinde gurşawy gyzdyrmakdyr: ...
  Koprak oka
 • Emulsifikator we gomogenizator üçin kosmetiki önümçilik liniýasynyň talaplary nämeler?

  Öndürilen emulsifikatorlar, birmeňzeş enjamlar we doldurma enjamlary dürli pudaklarda ulanylýar we umumy maksatly enjamlar hökmünde hem düşünilip bilner.Umumy maksatly enjam bolsa-da, dürli önümçiliklerde, dürli önümçilik prosesleri sebäpli, ...
  Koprak oka
 • Wakuum emulsifikatorynyň düzümi we işleýiş çäreleri

  Wakuum emulsifikatorynyň düzümi we işleýiş çäreleri

  Wakuum emulsifikatory çalt gomogenizasiýa we oňat birmeňzeş emulsiýa täsirine eýe.Aşakda vakuum emulsifikatorynyň gurluşynyň, düzüminiň we işleýşiniň gysgaça mazmuny bar.Wakuum emulsifikatorynyň çalt gomogenizasiýasy, birmeňzeş emulsiýa täsiri (bölejikleriň ululygy 1um), gaterin ...
  Koprak oka
 • Dolduryjy maşyn öndürijisini nädip saýlamaly?

  Dolduryjy maşyn öndürijisini nädip saýlamaly?

  Gaplaýyş öndürijileri, esasanam täze gelenler, doldurma maşyn öndürijisini saýlanda aňsatlyk bilen ýerleşdirilip bilner.Diňe dogry doldurma maşyn öndürijisini saýlamak bilen, gaplama öndürijisine ýarym tagalla bilen has köp ykdysady peýda getirip bileris.Ondan soň, Zangzhou Zhitong Mac ...
  Koprak oka
 • Salat geýmek we maýonez üçin vakuum gomogenizator

  Salat geýmek we maýonez üçin vakuum gomogenizator

  Salat geýimi we maýonez bilen tanyşlyk Maýonez we salat sousy günbatar iýmitlerinde adaty bir ýakymly zat we tagamly sousyň bir görnüşine degişlidir.-Arym gaty ýagdaý.Ösümlik ýagyndan ýasalýar.Gsumurtga, duz, şeker, ysly zatlar, sirke, emulsifikasiýa edýän galyňlaşdyryjy we ş.m. tapawut ...
  Koprak oka
 • Zhitong tehnikasynyň patent şahadatnamasyny mähirli gutlaýaryn

  Zhitong tehnikasynyň patent şahadatnamasyny mähirli gutlaýaryn

  “Zhitong Machinery” -ny patent şahadatnamasy bilen gutlaýarys.2021-nji ýylyň 1-nji iýulynda “zhitong Machinery” -a aşakdaky üç programma üpjünçiligi patent şahadatnamasy berildi: 1. Akylly wakuum emulsifikator dolandyryş ulgamy programma üpjünçiligi.2. Akylly wakuum emulsifikator dolandyryş s ...
  Koprak oka
 • kosmetiki krem ​​garyjy maşyn ussahanasynyň gurnama sahypasy

  Siangyi Herbal Hytaýda esasy kosmetika kompaniýasydyr.Siangyi Herbal, deriniň tonusy we deri problemalary üçin TCM önümleriniň ösüşine ünsi jemleýär.Şanhaý uniwersiteti bilen bilelikde gözleg we işläp taýýarlamakda 16 hytaý ösümlik derman oýlap tapyş patentini aldy ...
  Koprak oka