• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube

Blog

 • How does an emulsifier machine work

  Emulsifikator enjamy nähili işleýär

  emulsifikator maşynynyň prinsipi 1. Wakuum garyşyk maşynyň ýylylygy Çig materiallar belli bir temperaturada ýag we suw.Wakuum mikser maşynynyň vakuum gazanyna siňdiriň stator rotorynyň aýlanmagy arkaly basyş astynda merkezden gaçyryş güýji 2. wakuum mikser enjamy merkezden gaçyryş güýjüni döredýär ...
  Koprak oka
 • what is Emulsifiying Machine

  Emulsifiýing maşyn näme

  Emulsifing maşynynyň adamlary gündelik himiýa, azyk we derman senagatynda adaty bir bölüm bolşy ýaly, Emulsifier Mixer Emulsifier Machine diýip hem atlandyrýarlar.Iki üýtgemeýän suwuklygy garyşdyrmak üçin ulanylýar (biri hemişe diýen ýaly suw, beýlekisi bolsa üýtgemeýän “ýag” ...
  Koprak oka
 • Cold winter liquid filling machine should strengthen maintenance

  Sowuk gyş suwuklygy doldurýan maşyn tehniki hyzmaty güýçlendirmeli

  Gaplaýyş pudagynda işleýänleriň hemmesi, enjamlarymyzyň yssy tomusda enjamlarymyzyň howpsuzlyga howp salýandygyny bilýär.Enjam ulanyjylary we operatorlary hökmünde näsazlyklaryň ýüze çykmagyny azaltmak üçin enjamlary wagtynda saklamalydyrys.Geliň, bilelikde seredeliň.Nädip netijeli saklamaly ...
  Koprak oka
 • vacuum mixer homogenizer price

  wakuum garyjy gomogenizatoryň bahasy

  Haçan-da alyjy wakuum garyjy gomogenizator satyn almak islese.Her bir alyjy wakuum garyjy gomogenizatoryň bahasy barada iň köp alada edýär.Emma köp adam ilki bilen “Wakuum Mixer Homogenizer” -iň bahasyny kesgitleýän zady bilenok.Wakuum garyjy gomogenizatoryň bazardaky kuwwaty 5L-den 5000L-e çenli.Her capa ...
  Koprak oka
 • Wakuum Emulsifikasiýa Mikseri näme

  Wakuum Emulsifikasiýa Mikser kesgitlemesi: Wakuum ýagdaýynda materialy aňladýar, enjamyň getiren güýçli kinetik energiýasyny ulanyp, bir fazany ýa-da birnäçe fazany başga bir üznüksiz faza çalt we deň paýlamak üçin ýokary gyrkyjy emulsiýany ulanýar. hekaýada ...
  Koprak oka
 • How to solve the dripping problem of the filling machine

  Dolduryjy maşynyň damja meselesini nädip çözmeli

  Önümçilik prosesinde doldurma enjamy doldurmak üçin amatly, önümçiligiň tizligini ýokarlandyrýar we iş netijeliligini ýokarlandyrýar.Käbir enjamlarda damjalama hadysasy bar we damjalama hadysasy işe başlaýar, ýöne enjamlary we enjamlary uzak wagtlap hapalaýar, sebäbi ...
  Koprak oka
 • Two important points to pay attention to when operating the emulsifier

  Emulsiýany işledeniňizde üns bermeli iki möhüm nokat

  Emulsiýa enjamy, rotoryň we statoryň takyk hyzmatdaşlygy arkaly materiallaryň ýaýramagyny, emulsiýasyny we birmeňzeşligini tamamlaýan hünär enjamydyr.Emulsifikatorlaryň görnüşlerini çäýnek aşaky emulsifikatorlara, turbageçiriji emulsifikatorlara we wakuum emlere bölmek bolar ...
  Koprak oka
 • How to operate and pay attention to the vacuum homogenizing emulsifier

  Wakuum birmeňzeş emulsiýany nädip işletmeli we oňa üns bermeli

  Dimler: 1. Wakuum birmeňzeş birleşdiriji emulsifikatoryň elektrik üpjünçiligini açyň, tok üpjünçiligi yzygiderli bolup, ýer siminiň ygtybarly ýerleşdirilmegine üns beriň, esasy tok wyklýuçatelini açyň, gözegçiniň elektrik üpjünçiligini açyň we görkezijiniň çyrasy ýakylýar.2. Dogry birikdiriň ...
  Koprak oka
 • What are the maintenance methods for the emulsifier?

  Emulsifikator üçin tehniki hyzmat usullary haýsylar?

  Butterag önümlerini öndürmek üçin möhüm enjam emulsiýadyr.Emulsifikatoryň önümiň hilini we adaty ulanylyşyny üpjün etmek we emulsifikatoryň hyzmat möhletini uzaltmak üçin emulsiýany yzygiderli saklamaly we barlamaly.Ondan soň “Zhitong Machinery” y bilen paýlaşar ...
  Koprak oka
 • Why can’t the vacuum homogenizing emulsifier run idling

  Näme üçin wakuum birmeňzeş emulsifikator işlemeýär?

  Wakuum birmeňzeş emulsifikator, dargamak, emulsiýa we döwülmeli materiallary üznüksiz öndürmek ýa-da tegelek gaýtadan işlemek üçin ýokary öndürijilikli birmeňzeş emulsifikasiýa enjamydyr.Käbir adamlar wakuum birmeňzeş birleşdiriji emulsiýany näme üçin işsiz galdyryp bolmaýandygyny sorap bilerler.Her kime ber ...
  Koprak oka
 • What are the three ways of discharging the emulsifier after working

  Işledilenden soň emulsiýany zyňmagyň üç usuly bar

  Wakuum emulsifikatory bazardaky birmeňzeş emulsiýa önümçiligi.Näme üçin wakuum emulsifikatoryny saýlamaly?Wakuum ulgamynyň iki esasy maksady bar.Birinjisi, çig mallary nebitden we küýzelerden birleşdirmek we emulsiýa etmek üçin esasy gazana çykarmak, ...
  Koprak oka
 • Performance characteristics of vacuum emulsifier

  Wakuum emulsifikatorynyň öndürijilik aýratynlyklary

  Wakuum emulsifikatorynyň öndürijilik aýratynlyklary 1. Wakuum emulsifikasiýa enjamy dürli melhemleri, melhemleri, kosmetika serişdelerini, iýmitleri, emulsiýa konsentratlaryny we beýleki önümleri öndürmek üçin enjamdyr.Enjamyň ýönekeý gurluşy, amatly işleýşi, täze görnüşi we ygtybarly p ...
  Koprak oka