• facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube

Diş pastasy öndürýän maşyn vakuum emulsifer mikser maşyn

Gysgaça düşündiriş:

Diş pastalary öndürýän maşynymyz, esasy gazandan, iki sany garyşyk küýzeden we poroşok garyjy gazandan ybarat, hemmesi ýokary hilli 316 poslamaýan polatdan ýasalan.Iki tarapda orta we ýokary tizlikli dispersiýada garyşmagyň özboluşly gurluşy, dürli çig malyň doly ýygnalmagyny we garylmagyny üpjün edýär, material toplanmazdan ýa-da ölmän galýar.


 • Göwrümi:20L-10000L (Custöriteleşdirilen)
 • Material:316 poslamaýan polat
 • Funksiýa:suwuk Garyjy, poroşok garyjy , dispers, vakuum, süzgüç
 • Arza:diş pastasy we jele
 • OEM & ODM:Kabul ederlikli
 • MOQ: 1
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Wakuum diş pastasy garyjy maşynyň esasy fonksiýasy

  1. Esasy tankdan, iki sany premiks tankyndan we poroşok garyjy bakdan ybarat

   
  2. Önümiň aragatnaşyk materialy 316 poslamaýan polatdyr

   

  3. Iki taýakly gidrawliki damja

   

  4. -0.085Mpa çenli ýokary vakuum, materiallaryň zyýansyzlandyryjy täsiri

  diş pastasy disperseri

  5. Iki tarapda orta we ýokary tizlikli dispersiýada garyşmagyň gurluşyny kabul ediň, dürli çig mal doly dargadylyp, material toplanmazdan we ölmän garylyp bilner.

  6. Enjamlaryň öndürijiligi, diş pastasynyň her partiýasy üçin laýyk görkezijileriň yzygiderliligini üpjün edýär

  Diş pastasy garyjy maşynyň beýany:

  Diş pastasy ýasaýjy maşyn, esasy gazandan, iki sany garyşyk küýzeden we poroşok garyjy gazandan ybarat, hemmesi ýokary hilli 316 poslamaýan polatdan ýasalan.Iki tarapda orta we ýokary tizlikli dispersiýada garyşmagyň özboluşly gurluşy, dürli çig malyň doly ýygnalmagyny we garylmagyny üpjün edýär, material toplanmazdan ýa-da ölmän galýar.Iki taýakly gidrawliki götermek funksiýasy enjamlaryň hereketini we hyzmatyny aňsatlaşdyrýar.Mundan başga-da, diş pastasy ýasaýjy maşyn -0.085Mpa çenli ýokary vakuuma eýe, bu materialyň ajaýyp zyýanyny üpjün edýär.Diş pastasy garyjy, durnukly öndürijilige eýedir, bu birinji bankanyň diş pastasy önümçiligini gazanmak üçin her bankanyň görkezijileriniň yzygiderli we ýerlikli bolmagyny üpjün edýär.

  Mundan başga-da, diş pastasy öndürýän enjamlarymyz doly PLC awtomatiki dolandyryşy üpjün edýär, bu önümçilik prosesini netijeli we ygtybarly edýär.Şeýle hem, beýleki önümçilik enjamlary bilen üznüksiz birleşdirilip bilinjek maglumat ulgamy bolan dok portuny saklaýar.Diş pastalaryndan başga-da, dürli önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin köpugurlylygy we çeýeligi hödürläp, krem ​​öndürmek üçin enjamlarymyz düzülip we üýtgedilip bilner.Düzeltmek üçin bu ukyp, diş pastalary öndürýän enjamlarymyzyň aýratyn talaplaryňyza laýyk gelmegini üpjün edýär we önümçilik liniýasyna gymmatly goşant goşýar.

  Wakuum diş pastasy garyjy maşynyň ýagdaýy :

  diş pastasy önümçilik liniýasy

  Zangzhou Zhitong Machinery Co., Ltd. diş pastasy maşyn taslamalarynda köp ýyllyk tejribä eýedir we doly awtomatiki diş pastasy önümçilik liniýalarynyň ygtybarly üpjünçisidir.Üstünlige ymtylmak we müşderini kanagatlandyrmak borjumyz bizi pudagyň lideri etdi.Öňdebaryjy tehnologiýany in engineeringenerçilik ussatlygy bilen birleşdirip, garaşylýandan has ýokary öndürijilikli Wakuum diş pastasy mikserini hödürleýäris.

  Sözümiziň ahyrynda, diş pastasy öndürýän enjamlarymyz diş pastasy we ýüz kremini öndürmek üçin örän amatlydyr.Ösen aýratynlyklary, düzülip bilinýän wariantlary we ygtybarly öndürijiligi bilen, öndürijilikli önümçilik prosesini we yzygiderli önümiň hilini üpjün edýär.Diş pastasy önümçiliginiň ähli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we diş pastasy önümçilik liniýamyzyň siziň işiňizdäki tapawudyny başdan geçirmek üçin “Zangzhou Zhitong Machinery Co., Ltd.” -e ynanyň.

  Hytaý diş pastasy öndürýän maşynlar

 • Öňki:
 • Indiki: