• facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube

Birleşdiriň Gomogenizator Mikser tanky senagat poslamaýan polat reaktor garyjy tanky

Gysgaça düşündiriş:

Omörite utgaşmasy senagat garyjy bak vakuum emulsifikator maşynyny erkin birleşdirip, garyşdyryp bilertanklar, premikser tankwe ş.m. önümçilik maksatlaryna we çeýe önümçilige ýetmek üçin zerurlyklaryňyza görä.Aýry-aýry zerurlyklary kanagatlandyrmak, iş netijeliligini ýokarlandyrmak, energiýany tygşytlamak we galyndylary azaltmak, önümiň hilini ýokarlandyrmak we önümçilik çykdajylaryny azaltmak


 • Orignal ýeri:Hytaý
 • Marka ady:Ititong
 • Şahadatnama:CE, ISO, SGS, TUV
 • MOQ: 1
 • Eltip bermegiň wagty:25-40 iş güni
 • gaplamak Jikme-jiklik:agaç guty ýa-da örtükli film
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Baglanyşykly wideo

  Seslenme (2)

  Esasy maksadymyz sarp edijiniň ýerine ýetirilmegi.Hünär derejesini, ýokary hilini, ygtybarlylygyny we hyzmatyny yzygiderli goldaýarysEmulsifikator gomogenizator mikser kosmetika şampuny, Senagat suwuk garyndylary, Söwda ters Osmoz suw süzgüç ulgamy, Biz bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmak üçin hoş geldiňiz.Hytaýda gowy hil üçin iň gowy baha.
  Gomogenizatoryň garyndysyny birleşdiriň Mikser tanky senagat poslamaýan polat reaktory garyş tanky Jikme-jiklik:

  Düşündiriş:

  Custöriteleşdirilen kombinasiýa birmeňzeş garyndy maşyn kesgitli vakuum gomogenizator mikser maşynyndan, gidrawliki göteriji emulsifikasiýa garyjy maşyn, açyk garyjy gaz, reaktor, garyşyk desgasy we köp funksiýaly agitator gämilerinden ybarat bolup biler.Birnäçe agitator tanky umumy platforma paýlaşýar, ýer tygşytlaýar we yzygiderli görünýär.Dürli önümçilik pudaklarynda ulanylyp bilner.

  Göwrümi: 50L-10T Material: SUS304 / SUS316L
  Esasy satuw nokady: Qualityokary hilli Arza: Kosmetika, saglygy goraýyş, iýmit, himiýa, lukmançylyk
  Funksiýa: Atingyladyş / garyşdyrmak / emulsifikator / vakuum / disperser
  wariantlar:  1.Motor / elektrik enjamlary markasy2.Material lift

  3. Agram moduly / suw akymynyň ölçegi / köpçülikleýin akym ölçeýjisi

  4.CIP / SIP

  Aýratynlyklary:

  1. Köpdürlüligi: customöriteleşdirilen kosmetiki garyşyk maşynlaryň dürli hereket talaplaryna laýyk gelýän köp hereketlendiriji usullary we sazlanylýan iş parametrleri bar.Dürli garyşyk effektlerini we emulsifikator zerurlyklaryny gazanmak üçin dürli görnüşli garyjy enjamlar we pürsler, spiral garyjy enjamlar, labyr garyjy enjamlar we ş.m. bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

  2. Çeýe konfigurasiýa: Custöriteleşdirilen kombinasiýa poslamaýan polatdan ýasalan gaplar Dürli proses talaplaryna laýyklykda dürli agitatorlar, ýyladyş usullary, temperatura gözegçilik ulgamlary we ş.m. ýaly dürli komponentler we esbaplar bilen düzülip, ​​tutuş ulgamy has çeýe we täsirli edip bolýar.

  3. Materiallaryň dürli görnüşli saýlanylyşy: omöriteleşdirilen birleşdirilen senagat garyjy gomogenizatorbak, dürli önümçilik gurşawyna we orta talaplara uýgunlaşmak üçin poslamaýan polat, uglerod polat, aýna polat we ş.m. zerurlyklara görä dürli materiallardan ýasalyp bilner.Gowy çydamlylygy bar we ýokary temperatura, ýokary basyş we güýçli garyş ýaly agyr iş şertlerine çydap bilýär

  4. Amatly amal: customöriteleşdirilen birleşdirilen birmeňzeş mikser enjamy, ulanyjynyň işleýiş endiklerine görä adamlaşdyrylyp bilner, ulanylmagy aňsat dolandyryş interfeýsini we operasiýa ulgamyny üpjün edip, işlemegiň kynlygyny azaldýar we iş netijeliligini ýokarlandyrýar.

  5. Ygtybarly we ygtybarly: omöriteleşdirilen kombinasiýa garyjy tank howpsuzlyk faktorlaryny göz öňünde tutup işlenip düzülendir we iş döwründe howpsuzlygy we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin degişli howpsuzlyk enjamlary we gyzgynlygy goramak, basyşy goramak, syzmakdan goramak we ş.m. ýaly gorag ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Üstünligi:

  1. Aýry-aýry zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin: ýöriteleşdirilen reaktor müşderileriň aýratyn zerurlyklaryna görä düzülip bilner we gazanyň ululygy, material saýlamak, garyş usullary, temperatura gözegçilik we ş.m. nukdaýnazaryndan düzülip bilner.

   

  2. Dürli müşderileriň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin: Mikseriň birmeňzeş birleşdiriji tanky, materiallaryň birmeňzeşligini we reaksiýa tizligini ýokarlandyryp we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biljek proses talaplaryna laýyklykda garylyp we gyzdyrylyp bilner.

  zawod CAD korpusy

  3. Energiýany tygşytlamak we galyndylary azaltmak: customöriteleşdirilen agitator garyjy gämi, energiýany has netijeli etmek, energiýa sarp etmegi tygşytlamak we galyndylaryň öndürilişini azaltmak üçin hereketlendiriş tizligi, ýyladyş usuly, birikdiriş usuly we ş.m. ýaly talaplara laýyklykda parametrleri sazlap biler.

  4. Önümiň hilini ýokarlandyrmak: Mikser tanklaryň ýöriteleşdirilen dizaýny materiallaryň doly garylmagyny we gyzdyrylmagyny, ýokary hilli talaplara laýyk gelmegini we önümiň durnuklylygyny we yzygiderliligini ýokarlandyryp biler.

  5. Önüm çykdajylaryny azaltmak: Garyşyk enjamlary sazlamak bilen, dizaýn hakyky zerurlyklara görä optimizirlenip bilner, bu enjamyň önümçilik bahasyny azaldyp biler, şeýle hem soňraky tehniki hyzmat we çalyşmak çykdajylaryny azaldyp biler.

  poslamaýan polatdan ýasalan gaplar
  senagat garyjy bak
  derman garyjy maşyn
  senagat garyndysy

  Wideo:


  Önümiň jikme-jik suratlary:

  Birleşdiriň Gomogenizator Mikser tanky senagat poslamaýan polat reaktor garyjy tankyň jikme-jik suratlaryny birleşdiriň

  Birleşdiriň Gomogenizator Mikser tanky senagat poslamaýan polat reaktor garyjy tankyň jikme-jik suratlaryny birleşdiriň

  Birleşdiriň Gomogenizator Mikser tanky senagat poslamaýan polat reaktor garyjy tankyň jikme-jik suratlaryny birleşdiriň


  Degişli önüm gollanmasy:

  Önümlerimizi we hyzmatymyzy gowulandyrmagyň gowy usulydyr.Biziň wezipämiz, “Customize homogenizer Mixer tank” senagat poslamaýan polat reaktor garyş tankyny birleşdirmek üçin oňat tejribesi bolan müşderilere döredijilik önümlerini öndürmek, önüm “Karaçi, Nigeriýa, Niger” ýaly dünýä ýüzüne üpjün eder, “ýokary hilli kompaniýamyzyň durmuşy; gowy abraý biziň kökümizdir”, öýde we daşary ýurtly müşderiler bilen hyzmatdaşlyga çyn ýürekden umyt edýäris.
 • Önümiň hili gowy, hiliň barlagy ulgamy doly, her baglanyşyk meseläni wagtynda sorap we çözüp biler!5 ýyldyz Johannesohannesburgly Asan Aşer tarapyndan - 2018.05.22 12:13
  Bu üpjün ediji ýokary hilli, ýöne arzan bahaly önümleri hödürleýär, hakykatdanam ajaýyp öndüriji we işewür hyzmatdaş.5 ýyldyz Jorjiýaly Raýan tarapyndan - 2017.09.16 13:44