• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Edi bölümi bilen senagat Ro suw ulgamy

Gysgaça düşündiriş:

1. naprýa .eniýe üç fazaly 220V 380V .460V .Frequency 50HZ.60HZ islege bagly

2. Göwrümi: 250L-den 250L ýokary

3. Işleýiş ulgamyPLC duýgur ekrany ýa-da islege bagly düwmäniň aşagy

4. Tank materialy: SS304 ýa-da aýna süýümli demir plastmassa

5. Turba materialy; islege görä PVC ýa-da ss304 ss316


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Önümiň beýany

1. PW öndürmek ulgamynyň terminaly gaýtadan işlenmegi hökmünde goşa basgançakly RO + EDI ulgamyny kabul etmek, öndürilen suw diňe birneme täsir eder
çig suwuň hiliniň üýtgemegi bilen.

2. Öndürilen suwuň hili durnukly we Farmakopoeýanyň talaplaryndan has ýokary.

3. Galyndy hlor aýyrmak UV ulgamy UV ulgamy, işjeňleşdirilen uglerodyň ýerine çig suw mikroorganizmini doly hereketsizleşdirip biler, mikroorganizmleriň howpsuzlygyny üpjün eder we suwuň hilini ýokarlandyrar.

4.Bu onlaýn UV intensiwligine gözegçilik we doza görkezilmegini goldaýar,

Reverse Osmosis Water Treatment

5. Deklorinasiýa effektini takyk çaklaň we işjeňleşdirilen uglerod süzgüçindäki kynçylyklardan doly gaça duruň.

6.EDI RO suw arassalaýyş ulgamy, öndürijilikli suw arassalygyny 100% ýakynlaşdyrýan suwdaky arassalygy hasam aýryp biler.

7. Önümçilik suwy derman we elektronika pudagynda giňden ulanylyp bilner.

8.EDI, Elektro-deionizasiýa, aniony we kationy suwda siňdirmek üçin garyşyk ion alyş-çalyş rezinini ulanýar, şol bir wagtyň özünde ionlaryň sorulmagy we dc naprýa .eniýesiniň täsiri astynda,

9. degişlilikde ion alyş-çalyş membranasynyň üsti bilen zeýkeş suwlaryna we elektrik suwuna,

10. DC naprýa .eniýesiniň täsiri astynda, suwuň üznüksiz süýjedilmegini amala aşyrmak üçin suw ýeterlik bölünmedik H + ionlaryny we OH - ionlaryny öndürip biler.Bu täze tehnologiýa adaty ion çalşygyny (DI) çalşyp biler,

11.Sistema garşylyk derejesi 18 m pure çenli arassa suw öndürip biler .EDI-iň iň möhüm artykmaçlygy, ion alyş-çalyş rezinleriniň emele gelmeginde ulanylýan kislotalara we aşgarlara bolan zerurlygy aradan aýyrmagydyr.

12. Iki basgançak RO Demineralizasiýa edilen ýerasty suw agyz suwy 13. Arassalaýyş zawodynyň süzgüji, kosmetika we dermanhana hökmünde pudaklar tarapyndan gowy görülýär.

14. Suwy arassalamak we ýönekeý işlemek bilen onuň hilini berkitmek üçin ulanylýarGurallara gözegçilik kabineti, PH onlaýn ýagdaýda sazlanyp bilner.

15. Suwy arassalamak diňe hereketlendiriji güýç hökmünde suw basyşyna bil baglaýar we suwy arassalamak usullarynyň köpüsinde energiýa sarp edilişi iň pesdir.

16.RO suw öndürmek we ýuwmak wagty kesgitlenip bilner.Suw iň ýokary derejä ýetende, suw öndürmek wagty sazlanyp bilner we suwuň sarp edilişini durnuklaşdyrmak üçin suw nokady ulanylyp bilner.

Tehniki parametr:

Model Potensial(T / H) Kuwwat(KW) Dikeldiş% Bir basgançakly suw geçirijiligi Ikinji suw geçirijiligi EdI suw geçirijiligi Çig suw geçirijiligi
RO-500 0.5 0.75 55-75 ≤10 ≤2-3 ≤0.5  00300
RO-1000 1.0 2.2 55-75
RO-2000 2.0 4.0 55-75
RO-3000 3.0 5.5 55-75
RO-5000 5.0 7.5 55-75
RO-6000 6.0 7.5 55-75
RO-10000 10.0 11 55-75
RO-20000 20.0 15 55-75

Arza

GMP lukmançylygy: in vitro anyklaýyş reagentleri, gap-gaçlary işleýän laboratoriýa arassa suw we ş.m.

Batareýa pudagy: batareýa litiý batareýa gün energiýasy we ş.m.

Örtük senagaty: altyn çaýylan plastmassa örtükli sowadyjy yşyklandyryş we ş.m.

Kosmetika pudagy: derini bejermek önümleri, şampun, saç boýagy, çygly polotensa, ýüz maskasy we ş.m.

Elektron senagaty: alýumin folga LCD ekran tranzistor fazasy turba elektron turbasy we ş.m.

Aýna örtük üçin ýokary arassa suw, aýna önümleri üçin suw arassalamak, lampalar we çyralar üçin suw arassalamak we ş.m.

Arassalaýyş pudagy: aýna önümleri örtük çyrasy elektroplatirleme taýýarlygy elektroforez boýag taýýarlaýyş örtük taýýarlaýyş ultrases we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki: